Všeobecné obchodní podmínky

Fyzické osoby – podnikatele

Jméno a příjmení: Katarína Regešová
Sídlo: Lýskova 1477/6, 1500 00 Praha 5 Stodůlky
IČ: 877 30 171
Zapsaná: v Živnostenském rejstříku od 28. 03. 2011
Telefon: + 420 739 837 922
Email: info@katarinaregesova.com
Kontaktní adresa: Lýskova 1477/6, 1500 00 Praha 5 Stodůlky
Provozní doba: dle dohody

Nejsem plátce DPH

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) výtvarníka Kataríny Regešové, IČO: 877 30 171 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím webové stránky na internetové adrese: www.adellynart.com a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webová stránka“).

Webové stránka obsahuje zboží (obrazy) nabízené prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webové stránce jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

II. Uzavření kupní smlouvy

Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webové stránce platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího – odesláním potvrzení objednávky). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Prodávající je povinen přijetí kupní smlouvy (objednávky) potvrdit, nejčastěji odesláním potvrzení elektronickou poštou bezprostředně po přijetí objednávky do systému prodávajícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupujícímu nevznikají autorská práva k dodávaným produktům ani jejich součástem, není rovněž oprávněn do nich zasahovat, kopírovat je či je jinak upravovat a přetvářet.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se podrobně seznámil s uvedenými obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

III. Cena zboží a Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  1. v hotovosti na adrese: Lýskova 1477/6, Stodůlky, Praha 5, 155 00
  2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1538937043/0800, vedený u České spořitelny (dále jen „účet prodávajícího“)

Zvolí-li zákazník bezhotovostní formu úhrady (převodním příkazem) za objednané zboží, je povinen tuto platbu provést bez odkladu. Pokud nebude objednávka uhrazená do 5 pracovních dnů, bude stornována bez nutnosti souhlasu zákazníka.

Prodávající má povinnost odeslat zboží kupujícímu do 3 pracovních dnů ode dne přijetí platby na účet prodávajícího. Lhůta doručení se může měnit na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

O předání zásilky doručovateli je zákazník informován prodejcem prostřednictvím informačního e-mailu na kontakt uvedený v objednávce.

Způsob doručení zboží kupujícímu určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

IV. Právo odstoupit od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 (kalendářních) dnů, počítáno ode dne převzetí objednávky od prodejce nebo dopravce, bez udání důvodů.

Kupující má právo na vrácení nákladů za dopravné v nejlevnější nabízené variantě dopravy obchodníka (osobní odběr se nezahrnuje).

Zboží je nutno vzhledem k jeho povaze vrátit nepoužité a nepoškozené, v původním stavu a balení.

Prodávající odešle finanční prostředky zpět kupujícímu do 5 pracovních dnů ode dne doručení zboží na adresu prodávajícího.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

Prodávající se zavazuje chránit veškeré poskytnuté osobní údaje, neboť je považuje za přísně důvěrné. Proto nebudou zveřejňovány, prodávány ani vyzrazeny třetím osobám. Výjimkou jsou údaje poskytnuté dopravci, sloužící k rychlé a komfortní dodávce objednaného zboží.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

VI. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2017 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 89/2012 Sb. a zák. č. 634/1992, oba ve znění novel.